Tuotevalikoimamme koostuu laadukkaista projektinhallinnan työkaluista,

jotka soveltuvat niin pienille kuin suurille yrityksille!


PlaNet

PlaNet-projektihallintaohjelmisto soveltuu niin isojen kuin pientenkin projektien hallintaan. Sillä tehdään hetkessä valmiiseen taulukkopohjaan ensimmäinen aikataulu ja tulostetaan se paperille. Tämä on alku, josta PlaNet kasvaa käyttäjän ja vaatimusten mukaan. PlaNet on saatavilla vain Windows käyttöjärjestelmään.

Siirry tuotesivulle tai lataa Demo!

– Aikataulutus (GANTT kaavio, PERT kaavio)

– Resurssienhallinta

– Kustannusten (budjetti, menot ja tulot) hallinta

– Moniprojektihallinta

PlaNet+

PlaNet+ on tarkoitettu erityisesti rakennushankkeiden suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi. PlaNet-ohjelmiston ominaisuuksien lisäksi sillä laaditaan projektin paikka-aikakaavio sekä hankinta- ja kalustoaikataulut sekä seurantaan projektin etenemistä seurantamatriisilla. PlaNet+ on saatavilla vain Windows käyttöjärjestelmään.

Siirry tuotesivulle tai lataa Demo!

– Kaikkien PlaNet tuotteen ominaisuuksien lisäksi PlaNet+ tuotteesta löytyy

– Paikkajaotteinen suunnittelu (vinoviiva-aikataulu)

– Ja paikkajaotteinen seuranta (vinjet -seurantamatriisi)

– Hankintojen- ja kaluston ajoittaminen sekä niiden kustannussuunnittelu

Scudo Pro

Scudo Pro on toimialariippumaton ratkaisu projektien kustannusten hallintaan. Ratkaisu on täysin selainpohjainen – eikä vaadi erillisiä asennuksia käyttäjän päätelaitteelle (PC, tablet-tietokone, älykännykkä, jne.). Se ei myöskään ole käyttöjärjestelmäriippuvainen, vaan toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, jossa vain on internet selain – Windows, Mac, iOS, Android, UNIX, jne. Scudo Pro’lla hoidat myös rakentamispalveluihin liittyvät kuukausittaiset ilmoitukset verottajalle.

Siirry tuotesivulle!

– Projektiportfolio

– Projektin osittelu

– Budjetti ja loppukustannusennuste

– Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset

– Integraatio olemassa olevaan järjestelmään

– Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Powerproject

Maailmanluokan työkalu nyt Suomessa ja suomeksi. Powerproject -projektinhallintaohjelmisto on edullinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen janakaavio-työkalu, mutta tarvittaessa siitä kasvaa lisäosien kautta koko konsernia palveleva konaisuus BI raportteineen ja palvelinympäristöineen. Saat edullisesti tuotteen, joka laajentuu yrityksesi kasvun myötä, tarjoten aina optimaaliset työkalut käyttöösi.

Powerproject yhdistää BIM maailman, aikataulutuksen ja kustannukset. Ohjelmiston tarjoamat työkalut mahdollistavat mm. tietomallissa olevien rakennusosien jäsentämisen ja aikataulutuksen halutulla tavalla. Voit seurata BIM mallin välityksellä rakennuskohteesi valmistumista tietyssä aikatauluvaiheessa; tallentaa rakentumisen vaiheet vaikka videotiedostoksi, jne. Powerproject hyödyntää BIM (Building Information Model) tietomallia ja avointa IFC -tiedostomuotoa (Industry Foundation Classes).

Siirry tuotesivulle

– Laajentuu lisäosien kautta koko konsernia palvelevaksi. Saat pienellä rahalla itsellesi juuri tarvitsemasi toiminnallisuuden, et maksa toiminnoista joita et käytä

– Kustannustehokas lisensointi; yhtäaikaisen tai nimetyn käyttäjän lisenssit

– BIM tietomallit (3D) ja niiden yhdistäminen aikataulutukseen (4D) ja kustannusohjaukseen (5D)

– Aikataulutus (GANTT kaavio); Resurssien- ja kustannustenhallinta (budjetti, menot ja tulot)

– Moniprojektihallinta

– Suomenkielinen, helposti selailtava ja joustava käyttöliittymä

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Klikkaa tästä!

Alla olevat tuotteet edustavat vanhempaa tuotekategoriaamme, joista omaamme vielä vankan osaamisen !

 


CMPro5: työkalu projektien kustannusohjaukseen

CMPro5 on projektien kustannushallinnan ja hankintatoimen järjestelmä. Sen avulla asetetaan projektin kustannustavoitteet ja ohjataan projekti asetettuihin tavoitteisiin.

CMPro 5 kustannushallintajärjestelmä sopii kaikille investointiprojektin osapuolille – projektin omistajalle, toimittajille ja urakoitsijoille sekä näitä palveleville konsulttiyrityksille. CMPro 5 on suunniteltu kaiken tyyppisiin projekteihin – teollisuuden uusinvestointeihin ja korjaushankkeisiin, rakennus- ja kiinteistöprojekteihin, laitos- ja järjestelmätoimituksiin.

Projektin toteutuspäätöksen jälkeen laaditaan kustannusohjauksen edellyttämät osittelut. Hankintajako, kustannuspaikkajako ja vastuualueet palvelevat kukin omaa näkökulmaansa ja käyttäjäryhmäänsä projektin aktiivisessa ohjauksessa tavoiteeseen.

Osittelujen mukaan huolellisesti laadittu budjetti ja aktiivisesti ylläpidetty ennuste ovat projektin kustannusohjauksen perusta. Tilausten ja laskujen kirjaustoiminnoilla kerätään reaaliaikainen tieto sidotuista ja toteutuneista kustannuksista, joita voidaan helposti verrata budjettiin ja loppukustannusennusteeseen.

CMPro-kustannusohjauksessa budjetti ja seurantatiedot voidaan jaksottaa aikaan. Näin saadaan projektille kassavirtasuunnitelma, voidaan seurata sen toteutumaa ja päivittää kassavirtaennusteita. Graafiset raportit havainnollistavat kassavirran kertymää.

CMProR: Hankeseurantatyökalu rakennuttamiseen

CMProR on ammattirakennuttajille ja muillekin tilaajaorganisaatioille tarkoitettu projektiin liittyvien hankintojen seuraamisen työkalu. Ohjelmiston avulla vastuuhenkilö laatii hankkeelle kustannus- ja aika-tavoitteet ja ohjaa hankkeen niihin. Projektinjohto pystyy seuraamaan ajantasalla olevaa tietoa kaikista suunnitteilla ja käynnissä olevista hankkeista koko projektin elinajan.

Kustannusarviot voivat olla pienten korjaushankkeiden parin rivin mittaisesta arviosta uudisrakennuskohteiden rakennusosa-arvioihin. Kustannuslaskelma laaditaan CMPro:lla tai siirretään muista kustannusarvio- ohjelmista. Kustannusarvio kiinnitetään hankkeen tavoite-budjetiksi, joka on jatkossa kustannusseurannan ja ennusteiden pohja. Ajoitus- ja kustannustiedot voidaan sitoa yhteen heti budjetointivaiheessa kassavirta-arvioksi. Aikaan sidottuina esitetään myös seurantatiedot eli sopimuksilla sidotut kustannukset, toteutumat ja ennusteet.

Suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat syötetään järjestelmään sopimusten tekohetkellä, jolloin ne samalla kirjautuvat sidotuiksi kustannuksiksi. Kiinteähintaisten sopimusten maksuerätaulukko syötetään järjestelmään seurannan pohjaksi. Maksuerät kirjautuvat samalla sidotuksi kassavirraksi ao. kuukausille. Samalla tavalla voidaan laatia muidenkin kuin kiinteähintaisten sopimusten maksuennuste. Maksuerätaulukko voidaan pyytää urakoitsijalta myös valmiilla Excel-taulukkopohjalla, jolloin säästytään maksuerien syöttämisen vaivalta.

Toteutuneet urakka- ja suunnittelulaskut ym. meno- tositteet kirjataan joko suoraan CMPro:hon tai normaalien rutiinien kautta taloushallintoon. Tiedot siirretään räätälöidyn tiedonsiirtoliittymän kautta CMPro R -hankeseurantaan. Tiedonsiirtoyhteys voidaan helposti rakentaa erilaisiin ja eri-ikäisiin taloushallinnon järjestelmiin. Tieto voidaan siirtää tarvittaessa myös toiseen suuntaan esimerkiksi CMPro:sta reskontrajärjestelmään.

ProEst: Kustannusarvio-, urakka- ja tarjouslaskenta sekä tarjousvertailut

ProEst on nykyaikainen kustannus- ja tarjouslaskennan työkalu kaikentyyppisille projektien toimittajille ja urakoitsijoille. ProEst perustuu tuoterakennelaskennan menetelmiin. Tuoterakenteita voidaan muodostaa rajoittamattomalle määrälle hierarkiatasoja. Tuotenimikkeiden hinnoittelu voi tapahtua millä tahansa rakenteen tasolla vaihe vaiheelta tarkentuen. Nimikkeiden hinnoittelu voidaan suorittaa kustannuslajeittain tai resurssitasolla eri valuutoissa.

ProEst on riippumaton laskentanimikkeistöistä. Järjestelmän tietokantaan voidaan perustaa rajoittamaton määrä erilaisia laskentanimikkeistöjä, mallilaskelmia ja hyödyntää aikaisempia laskentakohteita viitekohteina.

Resurssitasoinen laskenta perustuu projekteista riippumattomaan resurssiluetteloon, jossa ylläpidetään yrityksen yleistä panosnimikkeistöä ja -hinnastoa. Projektikohtaisista laskelmista saadaan tulostettua resurssiyhteenvedot.

ProEstissä on monipuoliset tiedostojen sisäänlukutoiminnot. Erilaisissa tiedostomuodoissa vastaanotetut ja ulkopuoliset määräluettelot, resurssihinnastot ja kustannuslaskelmat voidaan lukea järjestelmään helposti ja nopeasti.

ProEstillä voidaan laatia tarjouslaskelma sekä muokata tarvittavalla tarkkuustasolla asiakkaalle annettavat tarjouserittelyt tai määrä- ja yksikköhintaluettelot.

Kustannuslaskenta:

Tuoterakennelaskenta, perusnimikkeistöt, malliprojektit, kustannuslaji- ja/tai resurssihinnoittelu, yleinen resurssikirjasto, monivaluuttahinnoittelu, kustannuslaskelmien, määräluettelojen ja resurssihinnas- tojen tiedostosiirrot suunnittelusta tai toimittajilta, budjetin muokkaus kustannusarvion pohjalta, kassavirtasuunnittelu.

Viiteprojektien hyödyntäminen:

Viiteprojekteina voidaan käyttää: yleisiä nimikkeistöjä, malliprojekteja, standardiprojekteja, aikaisempia projekteja, tuoterakenteiden osia.

Tarjouslaskenta: tarjouslaskelman koostaminen, yleiskulujen, riskien ja katteen asettaminen, painotukset ja yleiskulujen kohdistukset, tarjouserittelyjen muokkaus ja siirto taulukkolaskentaan tai tekstinkäsittelyyn, määrä- ja yksikköhintaluetteloiden laadinta.

Voyant, PlaNet Analyst, CMPro Analyst: Projektisalkun tilanteen raportointi työasemaan, intranettiin ja internettiin.

– Projektiportfolio

– Projektin osittelu

– Budjetti ja loppukustannusennuste

– Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset

– Integraatio olemassa olevaan järjestelmään

– Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

ProcuMent: Hankintojen- ja hankkeiden hallinta Projektihankintojen kokonaisvaltainen hallinta tarjouslaskennasta loppuraportointiin asti.

– Projektiportfolio

– Projektin osittelu

– Budjetti ja loppukustannusennuste

– Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset

– Integraatio olemassa olevaan järjestelmään

– Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

ProConcept: Laaja kokonaisratkaisu rakennushankkeiden hallintaan rakennusliikkeille, urakoitisijoille sekä vastaavaa toimintaa julkisella sektorilla harjoittaville tilaaja-tuottajille.

– Projektiportfolio

– Projektin osittelu

– Budjetti ja loppukustannusennuste

– Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset

– Integraatio olemassa olevaan järjestelmään

– Rakentamisen tiedonantovelvollisuus