PlaNet+

PlaNet+-projektinhallintaohjelmisto on tarkoitettu erityisesti rakennushankkeiden suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi. Tavallisen PlaNet-ohjelmiston ominaisuuksien lisäksi sillä laaditaan projektin paikka-aikakaavio sekä hankinta- ja kalustoaikataulut sekä seurantaan projektin etenemistä seurantamatriisilla.

Kaikki toiminnot ovat keskenään integroituja, joten projektin muutoksien vaikutukset näkyvät heti aikataulun lisäksi myös resurssien kuormituksessa, kassavirtakuvaajissa sekä hankintojen ja kaluston ajoituksessa.

Lataa Demo täältä!

Työskentely PlaNet+:lla aloitetaan ja- na-aikataulun laatimisella valmiisiin mallipohjiin tai käyttämällä aloituksessa oletusprojektia. Tehtävien piirto on- nistuu hiirellä suoraan myös paikka-aikakaavioon. Tehtävien limitys, ajoittaminen ja keston muuttaminen käy kätevästi hiirellä. Aikatauluja havainnollistetaan otsikoimalla, kuvilla ja muistilapuilla sekä käyttämällä erilaisia kirjasimia, rastereita ja pystytekstejä.

Perinteiset projektien suunnittelume- netelmät eivät tarjoa työkaluja toistu- vien, paikkajaotteisten työsarjojen suun- nitteluun. Pitkistä tehtävälistoista ja pitkistä viivoista muodostuvat janakaaviot eivät useinkaan anna riittävästi informaatiota. Ratkaisu tähän on PlaNet+:n paikka-aikakaavio eli vinoviiva-aikataulu.

Isojen projektien pitkät tehtäväluettelot kannattaa jaotella hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. PlaNet+ numeroi tehtäväluettelon hierarkian mukaan ja summaa tietoja alhaalta ylöspäin. Paikka-aikakaaviossa paikkajako määrittelee yleensä suoritettavien tehtävien alimman hier- arkiatason. Tehtävien tarkka jäsentely paitsi selventää taulukkoa myös tehostaa suunnittelua ja seurantaa.

PlaNet+ auttaa myös projektien hankintojen sekä kalustotarpeen suunnittelussa. Tehtäviin kytketään hankintanimikkeitä tai hankintanimikkeisiin tehtäviä. Vastaavasti tehtäviin on mahdollista kytkeä halutut kalustonimikkeet. Tä- män jälkeen hankinta-aikataulu ja kalus- toaikataulu tulostetaan suoraan omilta näkymiltään. Kytketyt hankinta- ja ka- lustonimikkeet siirtyvät tehtävien muu- toksien mukaisesti. Integroidut toimin- not auttavat reagoimaan nopeasti hankintatoimenpiteisiin tai kaluston hankintaan projektin sisällön muuttuessa.

Hankintanimikkeisiin liittyvän hankintaketjun tapahtumia, kuten tilausta, tarjousta ja tarjouspyyntöjen lähettämistä muokataan tehtäväkohtaisesti joko hiirellä tai taulukon päivämääriä muuttamalla. Hankintanimikkeet, hankintaketjun tapahtumat ja niiden keskinäiset viiveet on vapaasti määriteltävissä.

Tehtävät eivät aina etene suunnitelman mukaisesti. Projektin seuranta aloitetaan asettamalla projektin tehtäville tavoitteet. Seuraamalla tavoitteiden toteutumista ja tarkastelemalla muutosten vaikutuksia pystytään ennustamaan työn edistymisen. PlaNet+:n ansiosta poikkeamiin on mahdollista reagoida heti tarvittavalla tavalla. Usean tilan- neviivan avulla seurataan kuinka myö- hästymiset saadaan kurottua kiinni. Seurantamatriisilla kirjataan toteutumat tehokkaasti paikkajaotteisesti ja samalla nähdään havainnollisella liikennevalovärityksellä mitkä työt ovat aikataulussa.

Tiedon käsittely kuvaruudulla ei aina riitä. Tulosteita suunnitelmista ja raporteista tarvitaan myös paperille. PlaNet+:n havainnollisessa esikatselussa on suunnitelmat helppo sivuttaa täsmälleen halutuiksi tulosteiksi. Tulosteiden ulkoasu saadaan viimeistellyn näköiseksi lisäämällä niihin yrityksen logo tai muistilappu kommentteineen. Projektin raportointi saadaan tehokkaaksi käyttämällä sähköpostilla jaettavaa PDF-raporttia, johon on koottu kaikki tarpeellinen informaatio projektista.