PlaNet

PlaNet-projektihallintaohjelmisto soveltuu niin isojen kuin pientenkin projektien hallintaan. Sillä tehdään hetkessä valmiiseen taulukkopohjaan ensimmäinen aikataulu ja tulostetaan se paperille. Tämä on alku, josta PlaNet kasvaa käyttäjän ja vaatimusten mukaan.

PlaNet on käytännönläheinen ohjelma. Asiakaskohtainen käyttöönottokoulutus varmistaa, että PlaNetista hyödynnetään tehokkaasti kulloinkin tarvittavia ominaisuuksia.

Lataa Demo täältä!

PlaNetilla voidaan heti aloittaa työskentely havainnollisella taulukkopohjalla. Taulukkoon syötetään projektin tehtävät, niiden kestot ja alkamispäivät. PlaNet piirtää kalenteripohjalle työn etenemistä kuvaavan janakaavion.

Janakaaviossa limitetään tehtäviä ja säädetään niiden kestoa helposti hiirellä. Koko projekti voidaan siirtää haluttaessa toiseen ajankohtaan. Taulukon tarkkuus voidaan valita minuutista viikkoon ja aikaskaala viikosta aina vuosiin. Aikataulua havainnollistetaan otsikoimalla, kuvilla ja muistilapuilla sekä käyttämällä erilaisia kirjasimia, rastereita ja pystytekstejä.

Projektin ajoitus PlaNetilla perustuu kalenteriin, johon on valmiiksi määritetty yleiset työ- ja vapaa-ajat sekä suomalaiset arkipyhät. Peruskalenteriin lisätään helposti yritys- ja henkilökohtaiset loma-ajat.

Isojen projektien pitkät tehtäväluettelot kannattaa jaotella hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. Alatehtävät sisennetään taulukkoon. PlaNet numeroi tehtäväluettelon hierarkian mukaan ja summaa tietoja alhaalta ylöspäin. Ryhmittelyn avulla voi luoda kaikesta projektitiedosta hierarkisia rakenteita.

Kun tehtävien välille liitetään suoritusjärjestystä kuvaavat riippuvuudet, saadaan janakaaviosta toimintaverkko. PlaNet laskee tehtäville automaattisesti pelivarat, jolloin nähdään projektin kriittiset kohdat. Keskittymällä kriittisen polun tehtäviin varmistetaan aikataulussa pysyminen.

Kun tulot ja menot liitetään PlaNet-aikatauluun, pystytään suunnittelemaan projektin rahoituksen riittävyys.

Kassavirtalaskelman avulla nähdään myös projektin korkomenot ja -tulot. Koko yksikön rahavirrat selviävät, kun tarkastellaan kaikkia projekteja samanaikaisesti.

Projektin toteuttaminen vaatii erilaisia resursseja kuten työtä, materiaaleja ja koneita. Tehtävien toteuttamiseen tarvittavat resurssit arvioidaan ja PlaNet luo suunnitelman: mitä tarvitset, milloin ja kuinka paljon.

Kun myös resurssien saatavuus määritellään, nähdään projektin yli- ja alikuormitushetket. Moniprojektitoiminnalla hallitaan useita projekteja samanaikaisesti ja tarkistetaan niiden muodostama kokonaiskuormitus sekä resurssien riittävyys yksilö-, ryhmä- ja lajitasolla.

Avoin tiedonsiirto mahdollistaa PlaNetin liittämisen organisaation muihin järjestelmiin. PlaNet on liitetty eri toimialoilla useisiin kaupallisiin sovelluksiin – kuten toiminnanohjausjärjestelmiin, kunnossapitojärjestelmiin ja projektinseurantaohjelmiin.

Tehtävät eivät aina etene suunnitelman mukaisesti. Jotta projektia hallitaan, asetetaan sen eri vaiheille tavoitteita. Seuraamalla tavoitteiden toteutumista ja tarkastelemalla muutosten vaikutuksia pystytään ennustamaan työn edistymisen. PlaNetin avulla voidaan heti reagoida poikkeamiin tarvittavalla tavalla, ja näin hallita muutoksia.

Tiedon käsittely kuvaruudulla ei riitä. Täytyy pystyä tulostamaan suunnitelmat ja raportit myös paperille. PlaNetin havainnollisessa esikatselussa sivutetaan suunnitelmasi täsmälleen halutuiksi tulosteiksi.

Raportti voidaan jakaa myös kuvatiedostona sähköpostilla projektin muille osapuolille tai tallentaa PDF-muodossa laajempaa tiedottamista varten.